Farligt Affald


Pakning og transport af farligt affald kan være en kompliceret affære. 
Kontakt os gerne - vi har ekspertisen og står klar med råd og vejledning.

Ring til os på telefon 98154530 eller E-mail farligtaffald@nordvaerk.dk

AFHENTNING AF FARLIGT AFFALD 
 

Vi afhenter og modtager stort set alle typer farligt affald. Vi tilbyder dig en fleksibel og økonomisk løsning og sikrer at affaldet efterfølgende behandles på godkendte behandlingsanlæg. Når du bestiller afhentning af affald hos os, bliver du ikke bundet til en kontrakt - du bestemmer selv hvor meget du vil aflevere og hvor længe du vil fortsætte samarbejdet. 

Det er hvad vi forstår ved god kundeservice.

Er det første gang du skal have hentet affald, er det lettest at du ringer til os. Så kan vi sammen finde den løsning, der passer til lige netop dit behov. Vi kan også samtidig vejlede om korrekt emballering og pakning, da det er vigtigt at netop disse ting er på plads for at vi kan hente affaldet.

Du vil naturligvis også få oplyst hvad det vil koste dig at aflevere affaldet til os. 

Når du bestiller afhentning, skal du blot fortælle os:
 • Hvilken type affald du vil have afhentet
 • Hvordan det er emballeret
 • Hvilken slags tom emballage du eventuelt vil have retur
Herefter sørger vi for at:
 • Udfærdige de nødvendige deklarationer og transportdokumenter
 • Afhente affaldet og levere returemballage i løbet af 14 dage


sERVICE OG HURTIG AFHENTNING

Når vi siger vi afhenter affaldet i løbet af 14 dage, er det for at gøre det billigst for dig. Vi afhenter affald i en stor del af Nordjylland og planlægger ruterne efter de aktuelle bestillinger. Vi afregner vores kunder efter den aktuelle køretid og ved at have denne 14-dages frist, kan vi lægge turen med mindst mulig køretid.
Har du behov for en fast aftale om afhentning for eksempel en gang om måneden eller hver 14. dag, kan vi naturligvis også klare det.

Ud over en fleksibel og økonomisk løsning på afhentning af dit farlige affald, får du:
 • Gratis telefonisk vejledning
 • Fast kontaktperson
 • Gratis udsendelse af årsopgørelse efter ønske
Kontakt os på telefon 98154530, og lad os sammen finde en løsning, der passer til dit behov.
 
Om modtagecentret for farligt affald
Ud over opgaver for vores ejerkommuner løser vi også opgaver for de grønlandske kommuner.

Vi modtager de fleste typer af farligt affald fra genbrugspladser og erhverv.
Farligt affald kan blandt andet være maling, opløsningsmidler, gift, asbest, oliefiltre, PCB-holdigt affald, klinisk risikoaffald og andre faremærkede produkter.

Det meste af det farlige affald sendes til nyttiggørelse/forbrænding i vores energianlæg, hvor der produceres fjernvarme og el. En anden del af affaldet sendes til genanvendelse, specialbehandling eller til deponi.Modtagecenterets formål er at fungere som kommunernes indsamlingsordning og være beredskab for modtagelse af farligt affald. Derudover løser vi opgaver inden for affaldshåndtering, som ejerkommunerne beslutter, vi skal udføre for dem.

Vi afholder forskellige kurser for virksomheder og kommuner.

Se vore aktuelle udbud af kurser

Har du brug for hjælp kan du altid kontakte os på telefon 98154530.
  

Transport af farligt gods


Farligt affald er meget ofte også klassificeret som farligt gods. Transport af farligt gods er reguleret af lovgivning og kan være temmelig kompliceret.
For vejtransport gælder den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej - også kaldet ADR. Der er tilsvarende lovgivning for jernbane- sø og lufttransport.

ADR stiller specifikke krav til emballering, pakning, håndtering og ikke mindst transport af godset. Uanset om du er producent eller afsender af affaldet, er det dit ansvar, at affaldet er pakket og emballeret korrekt.

Vores chauffører afhenter ikke affald, der ikke overholder reglerne, men vi giver naturligvis gerne råd og vejledning om korrekt pakning og emballering.
Når du er involveret i transport af farligt gods - også hvis det udelukkende er pakning og klargøring inden afhentning - er der lovkrav om, at du skal have passende uddannelse i dette.
 
VIL DU VIDE MERE 

KURSUS - Vi tilbyder kursus, så du opfylder kravene transport af farligt gods. 


MÆRKNING - For at godset kan transporteres lovligt, skal emballagen opfylde visse krav.
det kan du læse mere om her:

Se mærkning af emballage til transport


Det er altid dig som affaldsproducent, der har ansvaret for at emballagen overholder de gældende krav. Dette  gælder selvsagt også, hvis du selv vælger at transportere affaldet. Hvis en transport af farligt gods bliver stoppet og kontrolleret af politiet og der bliver fundet fejl eller mangler, vil der som udgangspunkt blive givet bøder til både afsender, transportør og fører af bilen.


SIKKERHED - I ADR er der også regler for hvornår en virksomhed skal have udpeget en sikkerhedsrådgiver i forbindelse med transport af farligt gods. Farligt Affald tilbyder at varetage denne opgave. 


OLIE-BENZINUDSKILLER 

Vores afdeling for farligt affald tilbyder en tømningsordning for olie- og benzinudskillere. Kommunerne stiller krav om, at der skal være en olie- og benzinudskiller, hvis du har aktiviteter, hvor der kan fremkomme olie- eller benzinspild.


Udskillerens formål er at tilbageholde olie- og benzinrester så de ikke havner i spildevandet. Olie og benzin er lettere end vand og vil derfor flyde oven på vandet.

Vi tilbyder, at tilse din olie- og benzinudskiller med faste intervaller, så du er sikker på at den er funktionel. Vi kan også tilbyde en tæthedsprøvning af udskilleren.


Husk at kontakte os ved ændringer i ejerforhold, ønsket tømningsfrekvens eller ved eventuel afmelding. Det er i de tilfælde ikke nok at kontakte kommunen.

Kontakt os for tilmelding eller ved spørgsmål til ordningen på 
telefon 9815 4530 eller på mail farligtaffald@nordvaerk.dk.
eller kontakt Lone Ifversen direkte på li@nordvaerk.dk.

KLINISK RISIKOAFFALD 
Klinisk risikoaffald omfatter affald, som ved direkte kontakt kan indebære en særlig risiko ved håndtering. Det kan for eksempel være: 

 • Skærende og stikkende genstande, som har været anvendt i patientpleje eller behandling
 • Alt affald fra patienter, som er isolerede, med mindre kendskab til sygdommens smittemåde gør, at risikoen ved håndtering må anses som minimal
 • Smitteførende affald i øvrigt, som indeholder eller kan indeholde mikroorganismer fra diagnostik, behandling af mennesker og fra forsøgsdyr 
Afhentning af klinisk risikoaffald er en abonnementsordning, hvor du kan tilmelde dig afhentning efter behov. Du er, som kunde, ikke bundet af nogen kontrakt men kan opsige abonnementet når du vil.


Vi tilbyder afhentning af klinisk risikoaffald:

 • Årligt
 • Halvårligt
 • Kvartalsvis
 • Månedsvis
 • Hver 14. dag
Ønskes en anden afhentningsfrekvens så kontakt os.

Affaldet kommer fra mange forskellige typer virksomheder, herunder lægeklinikker, dyrlæger, laboratorier, tandlæger, hjemmesygepleje, behandlings- og plejeinstitutioner, akupunktører, og kosmetologer
Har du mindre mængder af andre typer farligt affald, kan vi tage dem med samtidig med afhentning af klinisk risikoaffald. Det kan for eksempel være medicin, tonerpatroner, kviksølvtermometre, småbatterier eller amalgam.

Kontakt os for tilmelding eller ved spørgsmål til ordningen på 98154530, farligtaffald@nordvaerk.dk eller kontakt Lone Ifversen direkte på li@nordvaerk.dk.
SIKKERHEDSRÅDGIVNING

Hvem skal have en sikkerhedsrådgiver?

Som udgangspunkt skal alle virksomheder, der beskæftiger sig med transport af farligt gods ad vej, have udpeget en sikkerhedsrådgiver. Det er ikke kun egentlige transportvirksomheder, der er omfattet. Virksomheder, der arbejder med klassificering, emballering, mærkning, på- og aflæsning af farligt gods og udfyldelse af transportdokumenter er også omfattet. 

Der findes imidlertid en bagatelgrænse og nogle undtagelser i kap. 1, §2 i "Bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere".

Virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelsen, skal skriftligt udpege én eller flere sikkerhedsrådgivere. Dette skal registreres hos Beredskabsstyrelsen.

Vores afdeling for farligt affald tilbyder at fungere sikkerhedsrådgiver - med udgangspunkt i en kortlægning af opgavens omfang og fastlæggelse af rutiner i henhold til eksisterende lovgivning.

Kontakt os, ganske uforpligtigende, hvis du er i tvivl om hvorvidt din virksomhed er omfattet.

Du skal 
 • Være behjælpelig med oplysninger om virksomhedens aktiviteter
 • Deltage i 1-2 møder om året.
Vi sørger for
 • Rådgivning og tilsyn ifølge sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen
 • Relevant uddannelse af medarbejdere der beskæftiger sig med farligt gods.
 • Kortlægning, årlig gennemgang og årsrapportering
 • Anmeldelse til Beredskabsstyrelsen vedrørende registrering af sikkerhedsrådgiver
Du tilbydes
 • Møder efter behov
 • Rådgivning på mail
 • Telefonrådgivning
 • Eksamineret sikkerhedsrådgiver
 • Afregning time for time
Nærmere information kan fås hos Rie Lindegaard eller Anne-Mette Kjærsgaard Jeppesen på tlf. 9815 4530 eller farligtaffald@nordvaerk.dk