Deponi


Når det er nødvendigt at deponere affald, kan vi gøre det på en måde, hvor vi samtidig passer godt på vores miljø.
aflevering af affald 


Hos Nordværks deponi modtager og deponerer vi affald, der ikke kan genbruges eller forbrændes. Det er fx asbestholdige tagplader og byggeaffald med et indhold af miljøgiften PCB.

Beton, tegl og asfalt kan vi modtage og knuse, så det igen kan bruges som byggematerialer. I perioder kan du også købe disse genbrugsmaterialer. Ring på 98 29 23 30 for mere information.


I vores genbrugsafdeling modtager vi også haveaffald fra både kommuner og erhverv. Haveaffaldet bliver neddelt og brugt som biobrændsel på vores energianlæg på Troensevej 2, Aalborg Øst.  

Affald, der indeholder en blanding af deponeringsegnet affald og affald til forbrænding og/eller genanvendelse, kan vi sortere for dig. Affaldet må ikke indeholde beton og tegl, da det går fra sorterpladsen til deponi.

Du hjælper både dig selv og miljøet, når du sorterer dit affald bedst muligt.


Når det er nødvendigt at deponere affald, kan vi gøre det på en måde, hvor vi samtidig passer godt på vores miljø. Den væsentligste påvirkning af miljøet er gennem udledning af perkolat, som er det regnvand, der siver ned igennem affaldet. Deponiet er opbygget med membran, drænsystem og pumper, der leder spildevandet til kloak og videre til rensningsanlæg. Dermed undgås forurening af grundvandet og fjorden.

Virksomheden RGS Nordic har lejet et areal på vores område til modtagelse og behandling af olieforurenet jord. Nordværk står for ind- og udvejning samt den praktiske drift og håndtering på pladsen.

Hvor skal affaldet hen?

Det er din kommune der afgør, om en bestemt type af affald skal til deponi. Hver kommune skal vedtage et sæt regler (et regulativ), for håndtering af affald i netop deres kommune. Du kan finde alle regulativer på nstar.ens.dk. Har du spørgsmål om, hvordan du skal opbevare eller bortskaffe dit affald, kan du kontakte miljøafdelingen i din kommune. 

Aflevering af affald til deponi

Lovgivningen (Deponeringsbekendtgørelsen) opstiller klare regler for, hvordan affald til deponi skal afleveres. Vi hjælper dig igennem;


1. Senest én uge før du ønsker at levere et læs affald til deponering, skal du indsende oplysninger om dit affald. Det kaldes en grundlæggende karakterisering.
Det gør du ved at følge trinene på www.affaldsdeklaration.dk. Du skal bl.a. angive, om du har behov for at kunne aflevere mere end ét læs. Har du det, skal du klikke af i "Flere løbende leverancer". Første gang du logger dig på, skal du oprettes som bruger.
Du kan se en vejledning ved at klikke her.


2. Nordværk modtager herefter oplysningerne og vurderer, om vi har lov til at modtage affaldet på vores deponi. Det har vi typisk, hvis typen af affald er optaget på vores positivliste. Du modtager herefter en mail med en stregkode (en deklaration).


3. Ved vægten kan chaufføren enten scanne en udskrevet version eller direkte fra sin telefon/tablet.


4. Ved ankomst til deponiet skal vi tjekke, at affaldet passer med deklarationen. Personalet i vejeboden vil fortælle, hvor affaldet skal læsses af.


5. Når deponiet forlades får chaufføren en kvittering/vejeseddel ved standeren.


Der gælder særlige regler for deponering af farligt affald. Det er din kommune, der afgør, om dit affald er farligt. Har du brug for hjælp, kan du kontakte vores miljøafdeling på tlf: 41383124.Affald med miljøgiften PCB 

Deponiet i Rærup er godkendt til at modtage affald med op til 50 mg PCB/kg. Hvis du ønsker at aflevere affald til deponi, der er PCB holdigt, skal dette oplyses i den grundlæggende karakterisering.

Da affald med op til 50 mg PCB /kg er under grænseværdien for farligt affald, skal der ikke vinges af i feltet "farligt affald". Det skal blot oplyses i bemærkningsfeltet at affaldet indeholder PCB.

Derudover skal den grundlæggende karakterisering indeholde dokumentation der viser, at affaldet ikke overskrider grænseværdien. Den skal bestå af en mail eller rapport fra kommunen, hvor der står, at de anviser affaldet til deponi.


Positivliste

For at vi må modtage en bestemt type affald til deponi skal typen af affald stå på Nordværks positivliste.

En affaldstype bestemmes med en EAK kode.

Ønsker du at aflevere affald, der ikke står på listen, så ring til os. Vi har mulighed for at ansøge myndighederne om en optagelse af nye EAK koder. Du kan se en komplet liste over EAK-koder her: Samtlige EAK-koder

Har du spørgsmål om affald og deponering er du velkommen til at kontakte os på tlf. 9829 2330 eller vejning-hal@nordvaerk.dk.