Energianlæg AalborgEnergianlæg Aalborg er beliggende på Troensevej i Aalborg Øst. 
Her producerer vi miljørigtig fjernvarme og elektricitet af energien i det affald, som vi modtager fra borgere og virksomheder i vores interessentkommuner.
Energianlægget 

Energianlægget er godkendt til at forbrænde op til 250.000 tons affald om året.


Vores affaldsbaserede produktionsanlæg sikrer, at affald bortskaffes optimalt samtidig med, at der produceres energi i form af fjernvarme og elektricitet.


Fjernvarmen sælger vi til Aalborg Forsyning. Vi bruger selv en lille del af vores elproduktion, resten sælger vi til elnettet.


Vi har to ovnlinjer. Den nyeste ovnlinje blev taget i brug i 2005 og har en kapacitet på 22,5 tons pr. time ved en brændværdi i affaldet på 10,7 GJ/tons. Det svarer til, at vi kan behandle ca. 180.000 tons affald årligt på denne linje.


Udnyttelsen af affaldets brændværdi er tæt på 100%, og røggasrensningen er så effektiv, at udledningen af miljøskadelige stoffer ligger betryggende langt under miljømyndighedernes grænseværdier. Den nyeste ovnlinje rummer også et meget effektivt rensningsanlæg med et el-filter efterfulgt af en våd renseproces, der fjerner både støv og giftige dampe i røgen. Dette sikrer, at udledningen af miljøskadelige stoffer ligger langt under de gældende miljøkrav. Ovnlinjen er også forsynet med røggaskondensering, der sikrer, at den sidste rest af energi i røggassen udnyttes.

Den anden ovnlinje i Aalborg er idriftsat i 1991 og har en kapacitet på cirka 11 tons pr. time ved en brændværdi på 10,7 GJ/ton. Anlægget er opgraderet i 2007, og er fra 2018 godkendt til drift ca. 8 måneder om året. Røggassen på den ældste ovnlinje renses i et semitørt røggasrensningsanlæg, hvor der benyttes kalk til rensning af røgen.


I forbindelse med vores miljøgodkendelse til at forbrænde visse typer af farligt affald herunder klinisk risikoaffald, blev der i 2009 etableret et elevatoranlæg, der sikrer, at det kliniske risikoaffald håndteres korrekt, og at vi også lever op til de miljø- og arbejdsmiljømæssige krav, der er på området for farligt affald.


Kort om forbrændingsprocessen:
Ved forbrænding opstår der røg. Røgen varmer vand op i en kedel, så vandet bliver til damp. Dampen driver en turbine og en generator, som producerer el. Resten af varmen bruges til opvarmning af fjernvarmevand i en varmeveksler.
EFFEKTIV OG FREMTIDSSIKRET HÅNDTERING AF AFFALDET FRA OVER 300.000 NORDJYDER


FORBRÆNDINGSEGNET AFFALD   

Vi er miljøgodkendt til at behandle forbrændingsegnet affald. Det vil sige affald, der ikke ifølge lovgivningen skal genanvendes eller specialbehandles. Energianlægget modtager og forbrænder affald i form af:


 • Dagrenovation og storskrald fra private husholdninger
 • Forbrændingsegnet affald fra interessentkommunernes genbrugspladser
 • Erhvervsaffald
 • Affald fra affaldsselskaber og kommuner udenfor Nordværks ejerkreds
 • Farligt affaldALMINDELIGT AFFALD - Inden du afleverer affald til forbrænding, skal du sikre dig, at det er sorteret, så affaldet:

 • overholder størrelsesgrænserne
 • er fri for farligt affald
 • er fri for genanvendeligt affald, der ikke kan brænde

PCB-FORURENET AFFALD - Vi er godkendt til at modtage forbrændingsegnet affald forurenet med det miljøfremmede stof PCB. Indholdet af PCB skal dog være under 50 ppm.

FARLIGT AFFALD - Vi er miljøgodkendt til at modtage og brænde op til 18.500 tons farligt affald årligt. Det omfatter blandt andet klinisk risikoaffald, medicinrester, spraydåser, olieaffald, pesticider, maling og tjæreholdigt træ.

Vi har siden 2012 haft tilladelse til at brænde shredderaffald, som er det affald, der fremkommer, når jern- og metalskrot bliver neddelt. Inden affaldet bliver brændt, gennemgår det en sortering, hvor de genanvendelige metaller bliver sorteret fra. Den del, der er tilbage, består hovedsageligt af en blanding af skum, plast, gummi og glas, og det har en høj brændværdi.


Kontakt din kommune og få anvist korrekt sortering og behandling
 af affald, der ikke må leveres til forbrænding.

Modtagekontrol 
Nordværk vil være i front, når det gælder om at udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt - til gavn for mennesker og miljø. Det sker i samspil med vores kunder. Jo bedre affaldet er sorteret, des bedre kan vi udnytte energien og sørge for en ren forbrænding med et minimum af miljøskadelige stoffer i såvel røgen som i slaggen.

Derfor har vi modtagekontrol med kameraovervågning på vores energianlæg.


DERFOR KONTROLLERER VI - Affald skal sorteres ved kilden - altså inden det afleveres til os. Sortering af affaldet betyder, at mere kan genanvendes - og i mange tilfælde vil en frasortering af for eksempel papir, pap og plast også betyde besparelser for virksomhederne. En god sortering af affaldet betyder desuden, at vi får en mere sikker drift, endnu renere røg og en slagge, som vi meget lettere kan genbruge.

Hovedparten af de læs vi får ind, lever op til modtagereglerne om sortering af affald. Men i nogle tilfælde sker det, at der er noget, som ikke må være deri. Derfor er vi nødt til at foretage kontroller.

SÅDAN VÆLGER VI, HVAD DER SKAL KONTROLLERES - På en almindelig dag modtager vi omkring 250 læs affald, og vi hverken kan eller skal kontrollere dem alle.

Men nogle af dem bliver taget ud til kontrol. Disse læs bliver udvalgt tilfældigt af IT-systemet eller efter retningslinjer fra kommunerne eller vores driftsledelse. Personalet i vejeboden har med andre ord ingen indflydelse på udvælgelsen.

SPECIELT TIL DIG, DER ER CHAUFFØR - Personalet i vejeboden giver dig besked, hvis dit læs skal kontrolleres. Når du har læsset af, kan du køre igen med det samme. Du er også velkommen til at komme ind i vejeboden og følge dit læs på videoskærmen.

Du har intet ekstra arbejde i forbindelse med, at læsset bliver taget ud til kontrol - det går lige så hurtigt, som ved aflæsning ved en af de øvrige porte.

SÅDAN FOREGÅR KONTROLLEN - Kontrollen udføres enten af vores personale eller af tilsynspersonale fra kommunerne. Hvis de ser affald, som ikke kan eller ikke bør brændes, kan de dokumentere det ved hjælp af kameraer, og der bliver udarbejdet en rapport. Dette materiale overlades til den relevante kommune, som følger op med råd og vejledning over for såvel affaldsproducent som transportør.

Hvis der er emner i affaldet, der kan skade anlægget, bliver de naturligvis sorteret fra.

DET KOSTER IKKE EKSTRA - Udgiften til kontrollen er indeholdt i forbrændingstaksten. Vi opkræver altså ikke gebyrer for fejlsorterede læs - men hvis vi skal sortere emner fra, der ikke må være i affaldet, skal der betales for denne sortering.

HUSK:
 • Lange og store emner over 100 cm samt kompakte emner såsom bjælker og papirruller skal indvejes til neddeling
 • Der må ikke være farligt affald i læsset - nogle typer farligt affald kan dog indleveres efter nærmere aftale
 • I læsset må der ikke være genanvendeligt affald og affald, der ikke kan brænde
sikkerhed 

Energianlægget i Aalborg modtager hver dag mange læs affald, så vores affaldsmodtagelse er et travlt arbejdsområde. Derfor er det nødvendigt at overholde nogle få regler, så vi til stadighed har sikre forhold for chauffører og energianlæggets personale:


 • Du skal efterkomme anvisninger fra personalet
 • Du skal være bekendt med reglerne for ophold og færdsel i aflæssehallen - du kan få en folder om dette i vejerboden

HOLD AFSTAND! - I aflæssehallen må du ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse ikke komme tættere end to meter på silokanten - med mindre afspærringsbommen er nede.
BETJENING AF BOMANLÆG - I forbindelse med betjening af afspærringbommen skal du følge disse retningslinjer:

 1. Stop ved ventelinjen og vent på grønt lys
 2. Bak lastbilen, så bagenden holder cirka to meter fra bommen
 3. Hvis du kører renovationsbil: Gå til punkt 5
 4. Hvis du kører containerbil: 
  Åben bagsmækken - husk, at har bilen kun én bagsmæk, må du kun bruge hul nr. 3 eller 5
 5. Åbn bommen ved at trække i snoren
 6. Bak lastbilen helt ud til kanten og læs affaldet af
 7. Kør lastbilen frem til bommen kommer ned.
 8. Luk bagsmækken og ryd op efter dig.
SPILD PÅ GULV I AFLÆSSEHAL - Betjening af bilernes/containernes aflæsseåbning skal kunne foregå så spild på gulv i aflæssehallen undgås.

STØVGENER - Hvis du vurderer, at aflæsningen kan give anledning til støvgener i aflæssehallen, skal du kontakte personalet i vejeboden, som vil kunne iværksætte støvdæmpning.

MANUEL AFLÆSNING - Er der brug for manuel aflæsning af affald, kan dette ske efter nærmere aftale med vejebodens personale. Du skal benytte enten hallen til modtagekontrol eller aflæsningsplads nr. 8.

TOILETFACILITETER - Toiletter findes under vejeboden.
RYGNING - Bemærk at rygning er strengt forbudt i aflæssehallen.

BØRN - Har du børn med i bilen, er det dit ansvar, at de ikke forlader førerhus, mens bilen opholder sig i aflæssehallen.

HASTIGHED - På vores områder gælder færdselsloven. Da det er et fabriksområde, skal du udvise skærpet opmærksomhed og køre hensynsfuldt.

Personalet i vejerboden hjælper gerne, hvis du har spørgsmål med hensyn til sikkerheden hos Nordværk.


LOVGIVNING   

Kommunen har ret og pligt til at bestemme, hvordan affald til miljørigtig behandling fra private husstande, virksomheder og institutioner skal håndteres. Det gælder både affald til forbrænding, genanvendelse, deponering og specialbehandling. 

Hvis du ønsker nærmere oplysning om lovgrundlaget for kommunernes arbejde på dette område, kan du kontakte den relevante kommunes tekniske forvaltning.

AFFALD FRA PRIVATE HUSSTANDE - Det er den enkelte kommune selv, der fastsætter reglerne for håndtering og behandling af husholdningsaffald. Kommunen kan også opstille regler for særlige affaldstyper som eksempelvis elektronikaffald.

AFFALD FRA INSTITUTIONER OG VIRKSOMHEDER - Det er også den enkelte kommune, der fastsætter reglerne med hensyn til håndtering og behandling af erhvervsaffald. Dette affald skal håndteres af en virksomhed, der som minimum er registreret som affaldstransportør i den kommune, hvor affaldet skal hentes.

Den enkelte kommune fastsætter de nærmere krav, som transportøren skal opfylde for at kunne blive registreret.
PARKERING 

Skal du udføre arbejde på vores energianlæg? Så er det vigtigt, at du benytter parkeringspladsen via følgende kørevej (se nedenfor).