Ny, nordjysk affaldsalliance


Affald er ressourcer, og de skal udnyttes bedst muligt. Ifølge den danske regerings mål skal mindst 50% af husholdningsaffaldet genanvendes i 2022. Men affald handler også om menneskelige og arbejdsmæssige ressourcer, når affaldet skal indsamles, sorteres og behandles. I den proces giver det mening at styrke det regionale samarbejde i Nordjylland. Det er filosofien bag et nyt samarbejde mellem AVV i Vendsyssel og RenoNord, der behandler affald både nord og syd for fjorden.

Nordjyske arbejdspladser
Torsdag den 4. maj underskriver de to bestyrelsesformænd i hhv. AVV og RenoNord - Jørgen Bing og Daniel Nyboe Andersen - en hensigtserklæring om øget samarbejde. I hensigtserklæringen hedder det bl.a.: "Affaldets ressourcer bør i videst muligt omfang udnyttes og genanvendes regionalt til gavn for virksomheder, producenter og borgere i hele Region Nordjylland." Det betyder, at de to selskaber vil samarbejde om projekter, hvor affaldet kan både indsamles og behandles i det nordjyske og dermed skabe nordjyske arbejds-pladser.
Eksempler på samarbejdet kunne være RenoNords nybyggede sorteringsanlæg til plast- og metalaffald, som AVV kunne blive fast leverandør til. Et andet eksempel er AVVs igangværende etablering af et anlæg til oprensning af gamle mursten, som RenoNord kunne bidrage til med mursten indsamlet i deres område. Gamle mursten er dels populære inden for byggeriet i øjeblikket, dels bidrager det positivt til CO2-regnskabet at undgå produktion af nye mursten.
RenoNord, AVV og AVVs ejerkommuner Hjørring og Brønderslev har desuden indgået en samarbejdsaftale om affald til deponering. Aftalen giver mulighed for at samle den rest af affald, som hverken kan genanvendes eller udnyttes til energiproduktion, på færre områder, og samdriften giver både forsyningssikkerhed og økonomiske fordele for begge parter.

Samarbejde med perspektiver
Mulighederne for samarbejde er altså mange - til gavn for det nordjyske arbejdsmarked og for genbrugstanken. Samarbejdet omfatter i første omgang RenoNord I/S, AVV I/S og Brønderslev og Hjørring kommuner, der begge er interessenter i AVV I/S. Men det kan sagtens udvides til at omfatte andre kommuner og affaldsselskaber i Region Nordjylland, ligesom forsknings- og uddannelsesinstitutioner som f.eks. AAU og UCN samt private erhvervsdeltagere kan blive en del af samarbejdet.