Ressourcer i dit affald


Mon ikke du har tænkt over, hvad der sker med det affald, du afleverer til Reno-Nord?

I langt de fleste tilfælde er der værdifulde ressourcer i de ting, som du skiller dig af med. Her er en række eksempler. 
Akkumulatorer
Blyakkumulatorer er farligt affald, idet de typisk indeholder svovlsyre, destilleret vand og blyplader. Akkumulatorerne sendes til et smelteværk, hvor blyplader og -slam bliver oparbejdet til blybarrer, der bruges ved fremstilling af nye akkumulatorer og andre produkter, hvori der indgår bly.

Beton og tegl
De fleste beton-, tegl- og stenmaterialer kan genanvendes. Det gælder blandt andet beton, jernbeton, mursten, teglsten, kant-, belægnings- og natursten, granit og flint, der kan indgå i for eksempel stier og veje.

Elektronik
Computere, mobiltelefoner, tv-apparater, fladskærme, printere, brødristere, cd-afspillere, barbermaskiner, værktøj og tastaturer er blot nogle af eksemplerne på elektronisk og elektrisk udstyr i det moderne menneskes hverdag.
Det giver i sagens natur en betydelig mængde skrot omfattet af EU's elektronikskrotordning gennem WEEE-direktivet ("Waste from Electrical and Electronic Equipment"). Det anvendes i EU-landene som en fælles betegnelse for affald af elektriske og elektroniske produkter.

Elektronikskrot indeholder mange værdifulde ressourcer og EU har sat som mål, at mindst 65 procent af dette skrot skal genbruges. Det er et måltal, som Danmark allerede lever op til. Det er både billigere og mere miljøvenligt at genbruge metallerne i elektronik frem for at udvinde det fra miner. Det er også mere miljøvenligt at genbruge i stedet for at brænde eller deponere elektronikaffaldet, der indeholder mange tungmetaller såsom bly, cadmium og kviksølv.

Vi har producentansvar på al elektronikskrot. Det betyder, at producenten af elektrisk og elektronisk udstyr har ansvaret for, at de brugbare materialer bliver indsamlet og genbrugt. Forbrugere kan aflevere brugt elektronik enten i butikkerne eller på genbrugspladserne.

Fra vores genbrugspladser sendes elektronikskrottet til en indsamler udpeget af DPA (Dansk Producent Ansvarssystem). I den efterfølgende behandling af elektronikskrottet bliver der udvundet metaller såsom guld, sølv, kobber, aluminium og jern, ligesom plastik kan anvendes til nye råmaterialer. De senere år er der også kommet fokus på at genbruge de sjældne jordarter, der for eksempel findes i mobiltelefoners batterier.

Gips
Gamle lofter, vægge og gulve af gips kan afleveres på genbrugspladserne og blive til nye gipsplader.

Fordi gips ikke kan brænde, har dette materiale i mange år hobet sig op som affald. Nu har man imidlertid fundet frem til en metode, hvor gipsen bliver knust, så den kan behandles og finde anvendelse ved produktion af nye gipsplader. Der er både miljømæssige og økonomiske fordele ved genbrug af gips frem for at skulle udvinde gipsen fra naturen.

For at man kan genbruge gips, skal affaldet afleveres uden isolering, stålskinner, træ og plastik.

Haveaffald
Haveejere ved, at en have store del af året er meget produktiv. Hver sæson er der betydelige mængder afklippet græs, grene, blade, kviste, opgravede stauder og mange andre ting, som med fordel af sendes til genbrug.

En del af det haveaffald indleveret på genbrugspladserne bliver komposteret - og borgerne har mulighed for at hente denne kompost til brug i egen have.
Den store del bliver brugt som biobrændsel og medvirker til at producere CO2 neutral fjernvarme.

Det kan for mange være en god idé at kompostere i hvert fald en del af haveaffaldet direkte i haven, hvor det efter et års tid i kompostbunken er blevet til muldjord, der kan spredes i haven. Kompost baseret på haveaffald - og eventuelt tilsat organisk affald fra husholdningen - bruges til jordforbedring. Ofte kan det fungere som erstatning for NPK-gødning og kalkning.

Jern og metal
Gammelt jern og andre metaller kan tit med fordel genbruges. Der er ikke alene en økonomisk gevinst forbundet med det - ved at genbruge jern og metal frem at udvinde nyt fra naturen kan man spare energi og samtidig undgå de miljøpåvirkninger, der er forbundet med udvinding af metal.

Jern og metal afleveret på genbrugspladserne bliver solgt til produkthandlere, der videresælger materialerne til sortering og findeling, hvorefter de kan indgå i nye produkter.

Papir og pap
Papir og pap indsamlet på genbrugspladserne bliver sorteret for at opnå de bedste kvaliteter og bliver derefter solgt til oparbejdning.

Papiraffald bliver til nyt papir på papirfabrikker. Her opløses papiret i vand, hvorefter den grødagtige masse kan blive til genbrugspapir - eksempelvis avispapir, toiletpapir eller andet genbrugspapir.

Papaffald bliver til nyt pap på papfabrikker. Her bliver pappet opløst i vand, hvorefter det kan blive til genbrugspap, der eksempelvis finder anvendelse til papkasser, køkkenrullerør og æggebakker.

Plastik
En lang række ting fremstillet af plastik - eksempelvis emballage, havemøbler, tøj og legetøj - kan genbruges. Og det giver god mening at gøre det, for til produktion af plastik indgår olie og det kræver store mængder energi at fremstille plastik. Der bliver også udledt en masse C02, når plastik bliver brændt af sammen med andet affald i stedet for at blive genbrugt.

Danskerne er særdeles gode til at genbruge plastikflasker, fordi der er pant på dem - faktisk bliver over 95 procent af alle pantflasker af plastik samlet ind til genbrug. Desværre kniber det med genbrug af mange andre ting fremstillet af plastik. Aktuelt genbruger vi ikke mere end omkring en fjerdedel af alt plastikaffald - og reelt kan vi faktisk gøre det med cirka halvdelen. Det er særligt plastik, der bruges til opbevaring af madvarer, det er nemt at genbruge.

Det er en udfordring i forbindelse med genbrug, at der findes så mange typer plastik. Det er nødvendigt, at de bliver sorteret - manuelt eller maskinelt - før de kan genbruges. Desuden er det hæmmende for mere udbredt genbrug, at der skal temmelig store mængder til, før det kan betale sig for en virksomhed at sortere og genbruge plastik.

Det er en forudsætning for, at plastik kan genanvendes, at den er uden mad- og sæberester, sten, grus og andet snavs.

Rent træ
Rent træ - for eksempel i form af træaffald fra genbrugspladserne, flis fra savværker og høvlspåner fra møbelfabrikker - kan genbruges. Det kan blandt andet blive til spånplader og dermed indgå i fremstilling af nye møbler.

Efter indsamling på genbrugspladserne bliver det rene træ knust, hvorefter det sigtes, så eventuelle urenheder kan blive fjernet. Senere males træmassen i endnu mindre stykker, før den bliver til spånplader.

For at træ kan genbruges, skal det afleveres uden glas, jern eller andre større urenheder. Træet må heller ikke være imprægneret, hvis det skal kunne genbruges.

Hvilket afsnit skal starte med at være foldbar?
2
Åbningstider